آموزش نرم افزار محلی‌سازی passolo 2022
favorite share

آموزش نرم افزار محلی‌سازی passolo 2022

قیمت دوره با گواهی معتبر دانشگاهی: 100 هزار تومان

قیمت دوره با گواهی معتبر دانشگاهی: 100 هزار تومان

دوره آموزش نرم افزار محلی‌سازی passolo 2022

 

کارگاه آموزش نرم افزار محلی‌سازی passolo 2022

مدرس: دکتر مدادیان، عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه

یک جلسه

100 هزار تومان

همراه با اعطای گواهی معتبر دانشگاهی 

آموزش نرم افزار محلی‌سازی passolo 2022

آموزش نرم افزار محلی‌سازی passolo 2022

favorite share

قیمت دوره با گواهی معتبر دانشگاهی: 100 هزار تومان

این دوره شامل:

  • verified گواهی پایان دوره