آموزش مکالمه انگلیسی
favorite share

آموزش مکالمه انگلیسی

قیمت دوره با گواهی معتبر دانشگاهی: 500 هزار تومان

قیمت دوره با گواهی معتبر دانشگاهی: 500 هزار تومان

دوره آموزش مکالمه انگلیسی

مدرس: سرکار خانم نیلوفر نیک کار

 

زمان برگزاری دوره: روزهای زوج ساعت 20  (12 جلسه غیرحضوری)

 

با ارائه گواهی معتبر دانشگاهی 

 

آموزش مکالمه انگلیسی

آموزش مکالمه انگلیسی

favorite share

قیمت دوره با گواهی معتبر دانشگاهی: 500 هزار تومان

این دوره شامل:

  • verified گواهی پایان دوره