اصول مقاله نویسی علمی

علمی

اصول مقاله نویسی علمی شامل موارد زیر است:

 • انتخاب موضوع: موضوع مقاله باید جدید، جذاب و دارای اهمیت علمی باشد. انتخاب موضوع مناسب، اولین و مهم ترین گام در نوشتن مقاله علمی است. موضوع باید به گونه ای انتخاب شود که برای نویسنده و مخاطبان او جذاب باشد و دارای اهمیت علمی باشد.
 • مطالعه پیشینه: قبل از شروع نوشتن مقاله، باید تحقیقات و مقالات انجام شده در زمینه موضوع مقاله را مطالعه کرد. مطالعه پیشینه، به نویسنده کمک می کند تا از آخرین یافته های علمی در زمینه موضوع مقاله آگاه شود و از تکرار تحقیقات انجام شده جلوگیری کند.
 • طراحی تحقیق: باید یک طرح تحقیق مناسب برای انجام تحقیق در زمینه موضوع مقاله طراحی شود. طرح تحقیق، شامل مشخصات کلی تحقیق، مانند هدف تحقیق، سوالات تحقیق، روش تحقیق، ابزارهای تحقیق و جامعه آماری است.
 • جمع آوری داده ها: باید داده های مورد نیاز برای انجام تحقیق جمع آوری شود. داده ها می توانند به صورت کمی یا کیفی باشند. داده های کمی، داده هایی هستند که به صورت اعداد بیان می شوند. داده های کیفی، داده هایی هستند که به صورت توصیفی بیان می شوند.
 • تحلیل داده ها: باید داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری مناسب تحلیل شود. تحلیل داده ها، به نویسنده کمک می کند تا به سوالات تحقیق پاسخ دهد.
 • نگارش مقاله: مقاله باید با رعایت اصول نگارش علمی نوشته شود. اصول نگارش علمی شامل مواردی مانند استفاده از زبان و اصطلاحات علمی، رعایت ساختار و قالب مقاله، و استفاده از منابع معتبر است.

آموزش مهارت محور مقاله نویسی

آموزش مهارت محور مقاله نویسی، روشی است که در آن بر آموزش مهارت های عملی مقاله نویسی، مانند نحوه انتخاب موضوع، مطالعه پیشینه، طراحی تحقیق، جمع آوری داده ها، تحلیل داده ها و نگارش مقاله تمرکز می شود.

این روش آموزش، مزایای زیر را دارد:

 • آموزش سریع تر و موثرتر مهارت های مقاله نویسی
 • آمادگی بیشتر دانشجویان برای نوشتن مقالات علمی
 • افزایش احتمال پذیرش مقالات دانشجویان در مجلات علمی

آموزش مهارت محور مقاله نویسی، می تواند به روش های مختلفی انجام شود. یکی از روش های این نوع آموزش، استفاده از کارگاه های آموزشی است. در کارگاه های آموزشی، دانشجویان با مهارت های مختلف مقاله نویسی آشنا می شوند و فرصتی برای تمرین این مهارت ها پیدا می کنند.

آموزش نوشتن مقاله به زبان انگلیسی (مهارت تبدیل مقاله فارسی به انگلیسی)

دانشجویان و پژوهشگرانی که قصد دارند مقالات خود را در مجلات علمی انگلیسی زبان منتشر کنند، باید مهارت نوشتن مقاله به زبان انگلیسی را داشته باشند.

یکی از روش های یادگیری نوشتن مقاله به زبان انگلیسی، تبدیل مقالات فارسی به انگلیسی است. در این روش، ابتدا یک مقاله فارسی نوشته می شود و سپس با استفاده از نرم افزارهای ترجمه یا با کمک یک مترجم، مقاله به انگلیسی ترجمه می شود.

این روش، مزایای زیر را دارد:

 • آشنایی با ساختار و قالب مقالات علمی انگلیسی زبان
 • آموزش نحوه استفاده از اصطلاحات و عبارات علمی انگلیسی
 • افزایش مهارت ترجمه مقاله

در ادامه، به بررسی هر یک از اصول مقاله نویسی علمی به صورت مفصل تر می پردازیم.

انتخاب موضوع

انتخاب موضوع مناسب، اولین و مهم ترین گام در نوشتن مقاله علمی است. موضوع باید به گونه ای انتخاب شود که برای نویسنده و مخاطبان او جذاب باشد و دارای اهمیت علمی باشد.

در انتخاب موضوع، باید به موارد زیر توجه کرد:

 • علاقه و انگیزه نویسنده: موضوع مقاله باید موضوعی باشد که نویسنده به آن علاقه مند باشد و انگیزه کافی برای تحقیق در آن را داشته باشد.
 • اهمیت علمی موضوع: موضوع باید موضوعی باشد که دارای اهمیت علمی باشد و به پیشرفت علم کمک کند.
 • قابلیت تحقیق موضوع: موضوع باید موضوعی باشد که قابل تحقیق باشد و داده های کافی برای تحقیق در مورد آن وجود داشته باشد.

مطالعه پیشینه

مطالعه پیشینه، به نویسنده کمک می کند تا از آخرین یافته های علمی در زمینه موضوع مقاله آگاه شود و از تکرار تحقیقات انجام شده جلوگیری کند.